หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
 
แนวทางการพัฒนา

ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
   
ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา คูคลองระบายน้ำ และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้ มาตรฐานอย่างพอเพียง
   
จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องสว่างตามถนน ชุมชน อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระ เจาะบ่อบาดาล และทำบาดาลโซล่าเซลล์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
 
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข
   
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจ แบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้า และจัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น
   
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
   
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการพัฒนาสังคม
 
 
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
   
ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
   
สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
   
ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการเบาเทาสาธารณภัยชุมชน
   
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
 
 
 


วัดแหลมยาง  

วัดพิกุล  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2556