หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
 
แนวทางการพัฒนา

ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
   
ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา คูคลองระบายน้ำ และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้ มาตรฐานอย่างพอเพียง
   
จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องสว่างตามถนน ชุมชน อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระ เจาะบ่อบาดาล และทำบาดาลโซล่าเซลล์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
 
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข
   
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจ แบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้า และจัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น
   
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
   
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการพัฒนาสังคม
 
 
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
   
ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
   
สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
   
ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการเบาเทาสาธารณภัยชุมชน
   
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
 
 
 


วัดแหลมยาง  

วัดพิกุล  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2556