หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
 
       
 
กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
   
กลยุทธ์ การส่งเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
   
กลยุทธ์ การส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ
   
กลยุทธ์ การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
 
 
       
 
กลยุทธ์ การส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
   
กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
   
กลยุทธ์ การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   
กลยุทธ์ ส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
   
กลยุทธ์ การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์
   
กลยุทธ์ การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีคุณธรรม นำความรู้ ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
 
 
       
 
กลยุทธ์ การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
   
กลยุทธ์ การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
 
 
 


วัดพิกุล  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2556