หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
 
กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   
พัฒนาการคมนาคม
   
พัฒนาการสธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
กลยุทธ์

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพ
 
 
กลยุทธ์

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
   
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4

อนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นละปราชญ์ชาวบ้าน
 
 
กลยุทธ์

อนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
 
 


วัดแหลมยาง  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2556