หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 


นายกำจัด สุวัฒวิตยากร
ปลัด อบต.ฆะมัง


นางเกศินี ปานสมัย
รองปลัด อบต.ฆะมัง
 
 


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางเสาวลักษณ์ รุ่งเรืองอนุกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวพัชรินทร์ คุ้มพร้อม
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวมัทนพร เก่งธัญกิจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพนิดา สิงห์กวาง
ลูกจ้างประจำนักวิชาการพัสดุ


นางสาวนิตยา นวลน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาววนัชพร สิงห์เดช
พนักงานจ้างทั่วไปงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน