หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 


นายกำจัด สุวัฒวิตยากร
ปลัด อบต.ฆะมัง


นางเกศินี ปานสมัย
รองปลัด อบต.ฆะมัง
 
สำนักปลัด
 


นายพีรยุทธ์ กัลยา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ฆะมัง


นางกรรณิการ์ พบสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวปภัสสร แจ้งสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวธันยพัต รอดเที่ยง
ครู


นางศิมาพร พริบไหว
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุนันทา แก้วอ่วม
เจ้าพนักงานธุรการ