หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563  
 

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
โดยได้รับการตรวจประเมิน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ
ผู้ประเมิน นางดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์

2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ผู้ประเมิน นางสาวมาริศา นนทสุบรรณ

3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ผู้ประเมิน นางสาวณัฐฌากร ถิรวัฒนพร

4. ด้านการบริการสาธารณะ
ผู้ประเมิน นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์อนันต์

5. ด้านธรรมาภิบาล
ผู้ประเมิน นางดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์

การตรวจประเมินทั้ง 5 ด้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณทีมตรวจประเมินฯ ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำในการทำงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางาน พร้อมรับการตรวจประเมินในครั้งต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2563 เวลา 10.12 น. โดย คุณ พีรยุทธ์ กัลยา

ผู้เข้าชม 71 ท่าน