หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
  
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งผู้ที่มียอดเงินภาษีที่ต้องชำระตามหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จากองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ท่านสามารถมาชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

*** หากท่านไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ***

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
056-874548 อบต.ฆะมัง
086-3951954 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
063-3316724 ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
065-4168443 พนักงานจ้างทั่วไปงานแผนที่ภาษีฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 10.06 น. โดย คุณ พีรยุทธ์ กัลยา

ผู้เข้าชม 48 ท่าน