หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 

 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ITAS  
 

ตามที่สำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเครื่องมือในการประเมิน ได้แก่
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ETA)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
บัดนี้สำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประมวลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังมีผลคะแนนอยู่ในระดับ B 82.62 คะแนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2563 เวลา 14.21 น. โดย คุณ พีรยุทธ์ กัลยา

ผู้เข้าชม 19 ท่าน