หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนมเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 


 
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ \"ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562\"

เนื่องด้วยขณะนี้งานจัดเก็บรายได้/แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้ดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากบางส่วนไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่เป็นปัจจุบัน หนังสือแจ้งประเมินภาษีฯส่งไปแล้วไม่มีผู้รับ จดหมายจึงถูกตีกลับจำนวนมาก และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงไม่เข้าใจในเนื้อหาในหนังสือแจ้งการประเมินภาษีฯ ทำให้มีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดจำนวนหลายราย จึงไม่สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

จึงประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563

2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาเป็น
- งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
- งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
- งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีฯ ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563

4. การแจ้งรายการภาษีฯ ค้างชำระ ให้สำนักงานทั่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชน จึงของดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มมาพร้อมนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
056-874548 อบต.ฆะมัง
086-3951954 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
063-3316724 ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
065-4168443 พนักงานจ้างทั่วไปงานแผนที่ภาษีฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา 09.25 น. โดย คุณ พีรยุทธ์ กัลยา

ผู้เข้าชม 74 ท่าน