หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.kamang.go.th/home ... https://www.kamang.go.th/orgch... เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านบนของเว็บไซต์ หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เลือก โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.kamang.go.th/home ... https://www.kamang.go.th/board... https://www.kamang.go.th/staff... เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านบนของเว็บไซต์ หัวข้อ บุคลากร เลือก คณะผู้บริหาร เลือก หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.kamang.go.th/home ... https://www.kamang.go.th/proje... https://www.kamang.go.th/dnm_f... เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านบนของเว็บไซต์ หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เลือก อำนาจหน้าที่ เลือก อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดูรายละเอียด คลิกเพื่อเปิดไฟล์
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.kamang.go.th/home ... https://www.kamang.go.th/strat... https://www.kamang.go.th/proje... https://www.kamang.go.th/dnm_f... เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านบนของเว็บไซต์ หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เลือก ยุทธศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านบนของเว็บไซต์ หัวข้อ แผน เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ดูรายละเอียด คลิกเพื่อเปิดไฟล์
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.kamang.go.th/home ... https://www.kamang.go.th/conta... เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านบนของเว็บไซต์ หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เลือก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.kamang.go.th/home ... https://www.kamang.go.th/proje... https://www.kamang.go.th/dnm_f... เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านบนของเว็บไซต์ หัวข้อ ระเบียบ เลือก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ พ.ร.บ./พ.ร.ก.  หรือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือ ระเบียบปฏิบัติอื่น ดูรายละเอียด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ พ.ร.บ./พ.ร.ก.  หรือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือ ระเบียบปฏิบัติอื่น คลิกเพื่อเปิดไฟล์
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.kamang.go.th/home ... https://www.kamang.go.th/news_... https://www.kamang.go.th/news_... เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านบนของเว็บไซต์ หัวข้อ ข่าวสาร เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
- มีข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวการทำกิจกรรมของ อบต. ดูรายละเอียด คลิกเพื่อเปิดไฟล์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.kamang.go.th/home https://www.kamang.go.th/webbo... เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านบนของเว็บไซต์ หัวข้อ บริการประชาชน เลือก กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.kamang.go.th/home ... https://www.facebook.com/nsnka... https://page.line.me/?accountI... เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านขวาบนสุดของเว็บไซต์ จะปรากฏแถบเชื่อมโยง Social Network ของหน่วยงาน 2 ช่องทาง คือ facebook, Line
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.kamang.go.th/home https://www.kamang.go.th/proje... https://www.kamang.go.th/dnm_f... เข้าสู่เว็บไซต์ www.kamang.go.th ไปที่ด้านบนของเว็บไซต์ หัวข้อ ระเบียบ เลือก ประกาศ เลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ดูรายละเอียด คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 
  (1)     2      3      4      5