หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
วัดฆะมัง ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
ขนเปี๊ยะ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากตำบลฆะมัง
1
2
3
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชุมแสง ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 48 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง มีเนื้อที่ประมาณ 36.038 ตารางกิโลเมตร 22,524 ไร่
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล ตำบลเนินมะกอก  
      อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าไม้ และตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และ  
      ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น 3,733 คน
จำนวนครัวเรือน 1,168 ครัวเรือน

แยกเป็น ชาย 1,776 คน คิดเป็นร้อยละ 47.85

แยกเป็น หญิง 1,957คน คิดเป็นร้อยละ 52.42
มีความหนาแน่นเฉลี่ย103.59 คน/ตารางกิโลเมตร
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลา เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
  ฤดูฝน ช่วงระยะเวลา เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม  
ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่าน แม่น้ำน่านไหลผ่านทิศเหนือ จรดทิศใต้ เขตฝั่งตะวันออกมีรถไฟสายเหนือผ่านตลอด