องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์